Onze visie


Onze Visie


Veiligheid

Onze kinderdagverblijf biedt een veilige en ruime omgeving voor uw kind om zich te ontwikkelen, om te spelen en kennis te maken met leeftijdsgenootjes.

Veiligheid staat zeer hoog in het vaandel bij de Kameleon. Door de ervaring van de pedagogisch medewerksters en het veiligheidsbeleid dat wij voeren, zorgen we voor een schone en veilige omgeving.

Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid:

ieder jaar voeren de medewerkers op de locatie een Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid uit. Hierbij wordt geïnventariseerd welke risico’s kinderen kunnen lopen en welke maatregelen er genomen dienen te worden om deze te verminderen. Op basis van de inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt. Ook wordt er een jaarverslag gemaakt. De locatiemanager vraagt advies aan de oudercommissie over deze RI&E.

Sluiten van deur en hek:

Om te voorkomen dat kinderen zonder toezicht het pand verlaten, vragen wij alle ouders erop toe te zien dat de deur en hekken altijd gesloten zijn. In verband met de veiligheid van de kinderen en alle gebruikers van het pand, verzoeken wij u geen onbekenden mee naar binnen te laten lopen en de deurcode strikt geheim te houden!

Ophalen van uw kind:

Wanneer uw kind niet door u zelf wordt opgehaald, vragen wij u ons hierover vooraf in te lichten. Zonder toestemming van ouders/ opvoeders mogen wij kinderen niet aan onbekenden meegeven.

Bedrijfshulpverlening:

Wij streven naar minimaal één BHV-er per groep. Daarnaast hebben alle pedagogisch medewerkers een training kinder-EHBO gevolgd. In ieder geval wordt er eenmaal per jaar op de locaties een ontruimingsoefening gehouden zodat iedereen weet wat zij moet doen in geval van een calamiteit.

Protocollen:

Wij werken met een kwaliteitsprotocollen waarin beleid, richtlijnen en werkinstructies zijn opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: calamiteitenplan, het toedienen van medicijnen, hoe te handelen bij uitstapjes, veilig slapen en het inbakeren van jonge kinderen. Deze protocollenmap kunt u vinden in de hal bij binnenkomst.

Bent u niet tevreden? Dan kunt u dit altijd bespreken met de leidsters van uw groep. Ook kunt u altijd contact opnemen met Simone (simone@justkiddies.nl). Wij zijn lid van De Geschillencommissie, waar u ook uw klacht extern kan indienen, mocht u er niet uitkomen naar tevredenheid. Voor meer informatie hierover: www.degeschillencommissie.nl


Kwaliteit

Alles binnen het kinderdagverblijf is gericht op het bieden van kwaliteit; zowel voor het kind als ook voor de ouder.

Kameleon is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Onze kinderopvang voldoet aan de wettelijke eisen, zoals opgenomen in de Wet kinderopvang en het Convenant kwaliteit kinderopvang, dat tot stand gekomen is in samenspraak met BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze afspraken hebben o.a. betrekking op het pedagogisch beleidsplan, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsindeling, de medezeggenschap van ouders, de huisvesting, de veiligheid en gezondheid.

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en luisteren hierbij naar de wensen van kinderen en ouders.

Stamgroepen, groepsgrootte en beroepskracht-kindratio:

Wij werken met stamgroepen, met vaste pedagogisch medewerkers (maximaal 3 per groep). Ouders worden bij het plaatsingsgesprek geïnformeerd in welke stamgroep hun kind hoort en welke beroepskrachten op welke dagen werken.

De maximale groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, zijn vastgesteld in de Wet Kinderopvang. In de praktijk stemt Kameleon de personele bezetting af op het aantal aanwezige kinderen.

Schema voor de berekening van de beroepskracht-kindratio bij de groepen dagopvang:

Leeftijd Beroepskrachten Maximale aantal kinderen
0 tot 1 1 3
1 tot 2 1 5
2 tot 3 1 6
3 tot 4 1 8

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal pedagogisch medewerkers berekend met de rekentool via www.1ratio.nl, dit is ook de methode die de inspectie kinderopvang hanteert.

Voor de dagopvang mag de stamgroep bestaan uit maximaal zestien kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal acht kinderen tot 1 jaar.

De groepen werken onderling veel samen. Aan het begin van de ochtend, en soms aan het einde van de middag gezamenlijk opgevangen in bijvoorbeeld de hal. In vakanties en op dagen met een structureel lage bezetting (bv. op woensdag en vrijdag) kan het voorkomen dat groepen worden samengevoegd. Dit kan alleen als voldaan is aan de wettelijke regels; beroepskracht-kindratio, vierkante meters en de groepsgrootte.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor de kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren. Dat betekent dat een beroepskracht nóóit alleen is met één of meerdere kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand haar kan zien of horen gedurende alle momenten van de dag. Dit is de basis voor de veiligheid in de kinderopvang.

Kameleon heeft tussen alle ruimtes glazen wanden en een gedeelde sanitaire ruimte en gedeelde keuken. De deuren van de lokalen en de deuren van de slaapkamers hebben ramen en we hebben de afspraak dat ramen niet geheel dicht geplakt en/of beschilderd worden. Op deze manier is onze locatie transparant en altijd mogelijk om op groepen naar binnen te kijken.

Afwijken beroepskracht kindratio (drie-uursregeling):

Het komt zelden of nooit voor dat er één beroepskracht aanwezig is in een kinderdagverblijf. Gedurende een deel van de dag kunnen er in afwijking van de beroepskracht-kindratio minder beroepskrachten worden ingezet, bijvoorbeeld aan het begin en einde van de dag en tijdens de middagpauze. Binnen onze kinderopvang werken groepen onderling nauw samen. Door deze samenwerking kennen de pedagogisch medewerkers van deze groepen alle kinderen en alle kinderen kennen de pedagogisch medewerkers. In de middagpauze en ook aan de randen van de dag wordt samengewerkt met medewerkers van deze groep.

Kwaliteitscontrole GGD:

De gemeente Lansingerland is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Kameleon wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd door de inspectie van de GGD. Die controleert onder andere het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers en of wij voldoen aan de eisen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid. De bevindingen van de inspecteur kunt u nalezen in het inspectierapport via deze link.

Voeding

Goede voeding is essentieel voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind en daarom maakt de Kameleon altijd gebruik van verse kwaliteitsproducten.

Binnen Kameleon wordt op verantwoorde wijze omgegaan met voeding. Onnodige suikers, toegevoegde kleurstoffen en conserveringsmiddelen worden zoveel mogelijk vermeden. Voor de baby’s volgen wij de voedingsadviezen van het consultatiebureau en voor de peuters volgen wij het voedingsadvies van het Voedingscentrum. Eten en drinken vinden op vaste tijden plaats. Vaste rituelen maken het eten en drinken tot een gebeurtenis met een sociale meerwaarde. In overleg met de ouders houden wij zoveel mogelijk rekening met (speciale) voeding voortkomend uit allergieën, religie, levensovertuiging of culturele achtergrond.

 

 

Borstvoeding en babyvoeding:

Wij kunnen de, door de ouder meegebrachte, afgekolfde melk aan het kind geven. Belangrijk hierbij is dat de afgekolfde melk gekoeld of ingevroren vervoerd wordt en (met een sticker met de naam en de datum) direct in de koelkast wordt gezet. Wij bieden moeders de gelegenheid om hun kind op een rustige plek, borstvoeding te geven. Kinderen krijgen de babyvoeding die zij thuis ook krijgen.

Flessenmelk: Ouders hoeven geen voeding mee te geven naar Kameleon. Voor kinderen tot maximaal 12 maanden kunnen ouders een keuze maken uit de gangbare voeding van het kinderdagverblijf. Vanaf 12 maanden gaan kinderen in overleg met de ouder mee in het voedingsritme van het kinderdagverblijf. Zij krijgen melk en wij leren hen uit een gewone beker te drinken.

 

Traktatie:

Wij stimuleren gezonde traktaties bij verjaardagen. Wij overleggen vooraf met de ouders.

Vrijblijvend een afspraak maken?

U bent altijd welkom!

Nieuwsgierig naar de Kameleon? Neem dan nu vrijblijvend contact op voor een afspraak bij ons op locatie: bel 010-522 15 22